A CORVIN MOZI MELLETT

Rendelő: Budapest, VIII. Corvin köz 4.

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Rendelési idő:
Hétfő - Csütörtök: 09:00 - 19:00
Péntek: 09:00-17:00
Budapest, VIII. kerület Corvin köz 4.
Facebook Pagelike Widget

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GOMBOSDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a GOMBOSDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa, vagy bevont közreműködői által teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által egészségügyi szolgáltatásra kötött, vagy vele ilyen célból létrejött szerződésre.

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A SZOLGÁLTATÓ: GOMBOSDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (Székhelye: 1082 Budapest, Corvin köz 4. félemelet 5., adószáma: 21975422-2-42). Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai képesítéssel, hatósági működési engedéllyel, és a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.

A MEGRENDELŐ: Az egyedi szolgáltatási szerződésben, vagy a kezelési tervben, vagy az árajánlatban, vagy más nyilatkozatban megnevezett páciens.

III. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, TARTALMA, MEGSZŰNÉSE

 • A szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejöhet szóban, írásban vagy ráutaló magatartással a Ptk. 6:4. § (2) bekezdése szerint, mert az egészségügyi szolgáltatási szerződést nem kell kötelezően írásba foglalni. Amennyiben a Megrendelő szóban, vagy írásban, vagy ráutaló magatartással tett akaratkijelentéssel elfogadja a Szolgáltató vagy közreműködői által készített kezelési tervet, vagy ajánlatot, a Szolgáltató és a Megrendelő között a szerződés az akaratkijelentés Szolgáltató tudomására jutása időpillanatában létrejö Szolgáltató és a Megrendelő ezt követően a közöttük létrejött szerződéstől csak akkor állhatnak el, ha a másik Fél szerződést szegett. Szerződésszegés bizonyítása nélkül az elállás érvénytelen, azaz semmis. Érvénytelen elállás esetén a másik Fél igazolt költségeit az érvénytelenül elálló Félnek meg kell térítenie. Erre az esetre az Egészségügyi törvény alábbi rendelkezését is alkalmazni kell: 15. § (6) bekezdés: “A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja. A beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén azonban kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.”

2) Felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok), és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát a jelen ÁSZF feltételei és az egyedi szóbeli vagy írásbeli ajánlat, kezelési terv vagy egyedi szolgáltatási szerződés szerinti tartalommal határozzák meg. Amennyiben ez az ajánlat, kezelési terv, egyedi szolgáltatói szerződés mást nem tartalmaz, azt a Felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a jelen szerződéses feltételek szerint kerül sor. A Felek közötti szerződés az abban foglaltak teljesítésével szűnik meg.

Az írásbeli ajánlat, kezelési terv vagy egyedi szolgáltatási szerződés a Szolgáltató javaslatán alapul, de amennyiben a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik, ez a kezelési terv Megrendelő által történő jóváhagyását is jelenti. A kezelési tervben foglaltaktól a Szolgáltató csak a Megrendelő érdekében jogosult önállóan eltérni. Előre láthatóan nagyobb szakmai eltérések esetén köteles az eltérést előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. A Felek közös megegyezésével módosított Kezelési tervvel együtt a korábban kalkulált árajánlat is módosulhat a beavatkozás költségeinek függvényében.

3) Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fog(szak)orvosok, szakasszisztencia és más közreműködők igénybe vételével teljesíti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a Megrendelővel egyeztetett időpontokban.

4) A kezelés megkezdésével a szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a szálláshely, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Megrendelő közreműködőket is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha a rájuk bízott tevékenységet saját maga látta volna el. Szolgáltató a közvetített szolgáltatásokat értékesítheti változatlan formában illetve tartalommal a Megrendelő részére, de azokat jogosult kiegészített díjjal növelten is tovább értékesíteni a Megrendelő felé.

IV. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS A SZOLGÁLTATÓ JOGAI

 • Sürgős szükség esetén a Szolgáltató vagy közreműködői az adott körülmények között a tőlük elvárható módon és a rendelkezésére álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújtanak, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszik. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell. A sürgős szükség esetén történő beavatkozás is díjkö Az orvos – feltéve, ha szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján erre jogosult – a hozzá forduló beteget megvizsgálja. A vizsgálat megállapításaitól függően a beteget ellátja, vagy – a megfelelő tárgyi és személyi feltételek hiánya esetén – a megfelelő feltételekkel rendelkező orvoshoz, illetve egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja. A beteg vizsgálata kiterjed a kezelőorvos tudomására jutott valamennyi panaszra, a kórelőzményre és a beteg gyógyulását befolyásoló egyéni körülmények feltárására.

Szolgáltató az általa vagy közreműködői által okozott károkért a polgári jog vonatkozó általános szabályai szerint köteles helytállni.

2) Az orvosi szakképzettséggel nem rendelkező egészségügyi dolgozó a hozzá forduló beteg vizsgálatáról kompetenciájának keretei között saját maga, illetőleg, ha az kompetenciájának kereteit meghaladja, az erre jogosult orvos értesítése útján gondoskodik. Ez utóbbi esetben azonban, ha a beteg állapota azt szükségessé teszi, az orvos megérkezéséig elvégzi mindazokat a beavatkozásokat, amelyek nyújtására szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján jogosult. Távolléte vagy akadályoztatása időtartamára a beteg vizsgálatára és kezelésére

 1. a) a kezelőorvos munkáltatója,
 2. b) a munkáltató hiányában a kezelőorvos

köteles a beteg vizsgálatáról és kezeléséről más orvos útján gondoskodni, ide nem értve azt az esetet, amelyben a kezelőorvos feladatait az ügyeletes orvos látja el.

A felkért kezelőorvos, illetőleg ügyeletes orvos köteles a beteg egészségi állapotával kapcsolatos eseményekről a kezelőorvost megfelelő időben és módon tájékoztatni.

3)  A kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek közül – a hatályos jogszabályok keretei között – szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást. Tudományosan elfogadott módszer a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások. A választott vizsgálati és terápiás módszer alkalmazhatóságának feltétele, hogy

 1. a) ahhoz a beteg a törvény szabályai szerint beleegyezését adja, valamint
 2. b) a beavatkozás kockázata kisebb legyen az alkalmazás elmaradásával járó kockázatnál, illetőleg a kockázat vállalására alapos ok legyen.

A Szolgáltató jogosult a kezelési tervet, egyedi szolgáltatási szerződést, ajánlatot módosítani, amennyiben a Megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy a terv módosítása orvosilag indokolt. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosításról tájékoztatni

A kezelőorvos – feladatkörében – jogosult

 1. a) más orvost vagy egyéb szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót a beteg vizsgálatára, illetve gyógykezelésében való közreműködésre felkérni,
 2. b) konzílium összehívását javasolni, illetve összehívni.

4) A hozzá forduló beteg vizsgálatát a betegellátásban közvetlenül közreműködő orvos megtagadhatja,

 1. a) ha ebben más beteg ellátásának azonnali szükségessége miatt akadályoztatva van, vagy
 2. b) a beteghez fűződő személyes kapcsolata miatt

feltéve, hogy a beteget más orvoshoz irányítja.

Az orvos a beteg vizsgálatát és további ellátását megtagadja, ha erre saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag alkalmatlan.

Az orvos a beteg ellátását csak a vizsgálatát követően tagadhatja meg, amennyiben a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy

 1. a) a beteg egészségi állapota orvosi ellátást nem igényel,
 2. b) a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért kezelés szakmailag nem indokolt,
 3. c) a szükséges ellátás nyújtásához az egészségügyi szolgáltatónál nincsenek meg a személyi, illetve tárgyi feltételek és a beteget beutalja az ellátásra szakmailag illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz, vagy
 4. d) a beteg állapota nem igényel azonnali beavatkozást és a vizsgálatot végző orvos a beteget későbbi időpontra visszarendeli.

Amennyiben a beteg vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért ellátás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az orvos az ellátást kötelezően megtagadja.

Az orvos a beteg ellátását akkor is megtagadhatja, ha

 1. a) az adott ellátás erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével ellenkezik,
 2. b) a beteg együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti (pl. nem tartja be a Házirendben, vagy a szerződésében vagy az ÁSZF-ben foglaltakat, vagy nem tartja be az orvosi utasításokat, stb.)
 3. c) vele szemben a beteg sértő vagy fenyegető magatartást tanúsít, kivéve, ha e magatartását betegsége okozza,
 4. d) saját életét vagy testi épségét a beteg magatartása veszé

Az a) és c) pontjaiban foglalt okok alapján az orvos a beteg ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha

 1. a) ez a beteg egészségi állapotát károsan nem befolyásolja, és
 2. b) a beteget más orvoshoz irányítja, vagy javasolja, hogy saját érdekében forduljon más orvoshoz.

Az orvosi szakképzettséggel nem rendelkező egészségügyi dolgozó a beteg által kért ellátást köteles megtagadni, ha

 1. a) az jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik,
 2. b) arra saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag alkalmatlan.

Az orvosi szakképzettséggel nem rendelkező egészségügyi dolgozó – a kezelőorvos tájékoztatása mellett – a kompetenciájába tartozó ellátások végzését a fenti okok alapján ugyancsak jogosult megtagadni.

A Szolgáltatónak joga van a sürgős esetet kivéve a kezelést megtagadni a Megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi, vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tesz, vagy korábban nem a szerződésük szerint tett eleget.

5) Kezelés lemondása: a kezelés időpontját – egyeztetést követően – naptárban rögzítjük. Az előjegyzett időpontot díjmentesen lemondani, vagy módosítani előző munkanap 12:00 óráig van lehetőség,  telefonon, SMS-ben vagy e-mailben. Amennyiben ez nem történik meg időben, 10.000 Ft készenléti díj kerül felszámításra. Amennyiben a Megrendelő 3 alkalommal nem jelenik meg, vagy 30 percet meghaladó időt késik, a Szolgáltató jogosult a kezelést megtagadni.

6) A kezelések időtartama előre becsült. Azok tényleges hosszát, összetett voltuk miatt számos tényező befolyásolja, melyek sokszor előre nem láthatóak. Pácienseink minőségi ellátásának érdekében a kezeléseknek tényleges időkorlátot nem szabhatunk. Ezért előfordulhat, hogy következő Páciensünk kezelésének kezdési időpontja is tolódik.

V. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE

1) A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól a Megrendelőt a honlapján és a rendelőben nyomtatott formában tájékoztatja (árlista). A Szolgáltató a közvetített szolgáltatások díjaiért nem felel, az a mindenkori alvállalkozó díjszabásának függvénye, melyről a Megrendelőt legkésőbb a kezelés megkezdésekor szóban vagy írásban tájékoztatja.

2) Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelési tervben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre.

3) Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai munka, vagy beépítendő gyógyászati segédeszköz (pl. implantátum, stb.) az alkalmanként elvégzett kezelés díja a kezelés befejezésekor nyomban fizetendő. Az ajánlat szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalány díjazás is megállapítható.

4) Fogtechnikai munkák, vagy beépítendő gyógyászati segédeszköz (pl. implantátum, stb.) szükségességének fölmerülése esetén ezek költségeinek legalább 50 (ötven) %-a előre, míg a fennmaradó hányaduk a munka, vagy a gyógyászati segédeszköz végleges átadásakor fizetendő, de 500.000 Ft, azaz ötszázezer magyar forintot meghaladó költség esetén a teljes költség előre fizetendő.

5) Kamatmentes részletfizetési megállapodásra a Megrendelő bármikor javaslatot tehet, amit azonban a Szolgáltató nem köteles elfogadni. Bármelyik részlettel való késedelembe esés esetén a teljes tartozás nyomban lejárttá válik és azt a Szolgáltató egyösszegben követelheti..

6) A kezelési terv, ajánlat, egyedi szolgáltatási szerződés szerinti díj a Megrendelővel történt közlésétől számított 30 (harminc) napig érvényes, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj egyoldalú megváltoztatása egy új ajánlattétel keretében. Ettől függetlenül a kezelési tervben, ajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, vagy kiterjesztendő gyógyító tevékenység miatt is.

7) Megrendelő az egyes kezelés(ek) befejezésekor a teljesítés igazolás, nyugta, vagy számla aláírásával a Szolgáltató teljesítését és a nyugta-számla átvételét igazolja. Amennyiben Megrendelő nyugtát-számlát nem kér, vagy azokat nem veszi át, Szolgáltató akkor is köteles ezeket kiállítani és kiállítás után jogosult azokat mellékleteivel együtt postai úton megküldeni a Megrendelő megadott címére.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1) Az előző pont szerint kiállított nyugták vagy számlák a keltének napjain hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Fizetés készpénzben, vagy bankkártyával lehetséges. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelem időszakára vonatkozó jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. Szolgáltató köteles a Megrendelőnek kiállított számlát a NAV online felületére feltölteni. Ha ez ellen a Megrendelő tiltakozik, vagy a számla kiállításához szükséges adatait nem adja meg, Szolgáltató nem tud számlát kiállítani. Ez esetben a Szolgáltató csak nyugta kiállítását végezheti el. Szolgáltató ugyancsak nyugtát állít ki, amennyiben a Megrendelő készpénzben fizet úgy, hogy annak összege nem haladja meg a 900.000 Ft, azaz kilencszázezer magyar forint összeget és nem kéri számla kiállítását. Szolgáltató kereskedelmi tevékenységet nem végez, így NAV-hoz bekötött online pénztárgép használatára nem köteles.

2) Elfogadott fizetési módok: készpénz, vagy bankkártya.

3) Egészségpénztár bevonásával történő fizetés úgy történik, hogy a Szolgáltató a számlát az egészségpénztár nevére és címére állítja ugyan ki, de annak ellenértékét a Megrendelőnek kell a (2) bekezdésben foglaltak szerint a rendelőben megfizetnie, majd a Megrendelő ezt a kifizetett számlát nyújtja be az egészségpénztárnak onnan visszatérítést kérve.

VII. A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI

A Szolgáltató jótállása két részből áll: jótállás az egészségügyi beavatkozásokért, és jótállás a gyógyászati segédeszközökért.

 • Jótállás az egészségügyi beavatkozásokért:

Amennyiben az implantátum a páciens önhibáján kívül eltávolításra kerül, 5 (öt) éven belül egy alkalommal térítésmentesen, míg más esetben a műtéti költség 50%-ért az implantátumot újra behelyezzük, ha a páciens anatómiai adottságai lehetővé teszik.

Fogpótlásokra és tömésekre vonatkozó garancia

 • Esztétikus tömés: 2+1 év
 • Esztétikus betét (inlay/onlay): 2 év
 • Héj: 2 év
 • Barázdazárás: 2 év
 • Csapos felépítés: üvegszálas esztétikus/fém öntött csap: 2 év
 • Korona, hídtag: 2 év
 • Részleges és teljes kivehető fogsorok: 2 év
 • Alábélelés: 6 hónap
 • Rögzített és kivehető fogszabályozó készülékek: 1 év
 • Tejfog tömés: 6 hónap
 • Implantátum felépítmény, és arra készített korona: 5 év

Implantátum esetén „útlevelet” kap a páciens, amelyben pontosan rögzítésre kerül, hogy milyen típusú és méretű implantátum került beültetésre, így ennek segítségével akár évtizedek múlva is, a világ bármelyik pontján a hozzáértő szakorvos azonnal be tudja azonosítani az implantátumokat és szakszerűen tud kezelést végezni.

Implantátumok be nem csontosodása esetén a műgyökeret eltávolítjuk, és – a megfelelő gyógyulási idő letelte után – egy új implantátumot helyezünk be.

Csont lebontódás esetén a garancia nem terjed ki a környező (csont és lágy) szövetek új implantátum befogadására alkalmas állapotba hozására.

A garancia érvényesítésének feltételei:

 • megfelelő szájhigiéniai protokoll betartása, mely magában foglalja a gondos otthoni szájápolást és a rendszeres, rendelőnkben végzett professzionális tisztítást is
 • félévenkénti, rendelőnkben végzett kontroll vizsgálat (szájüregi vizsgálat kiegészítő panoráma röntgenfelvétellel)
 • a kontrollvizsgálatok során javasolt kezelések elvégzése, a szájüregi egészség és a korábban elvégzett kezelés eredményének megőrzése érdekében

A garancia nem érvényes, amennyiben:

 • káros szokások miatt elváltozások alakulnak ki a szájüregben (fogak szorítása vagy csikorgatása, rossz szájhigiénia, dohányzás, alkohol és/vagy drogfogyasztás stb. Dohányzás esetén az implantátumokra, beültetett csontpótlóra és egyéb szájüregben végzett műtétekre semmilyen garanciát nem áll módunkban vállalni!),
 • a fogművet illetve a fogakat nem rendeltetésszerűen használják (ide tartozik a szándékos károkozás esete is)
 • balesettből eredő sérülések esetén,
 • más fogorvos munkája esetén, illetve, ha más fogorvos az általunk készített munkán módosításokat végzett
 • a kezelés időtartama, vagy az azt követő időszakban kialakult betegség miatti állapotromlás esetén függetlenül attól, hogy a betegség milyen eredetű.

A garancia érvényesítésének helye és módja:

A garanciális igényeket kizárólag előzetes időpont egyeztetés után, személyesen lehet bejelenteni a vállalkozó telephelyéül szolgáló rendelőben, ahol az esetleges garanciális kezelések történnek. Az esetlegesen felmerülő utazást, illetve annak minden költségét a páciensnek kell vállalnia. Másik fogorvosi rendelőben vagy más kezelőorvos által elvégzett kezelések költségeinek megtérítését nem vállaljuk.

Szolgáltató a jótállás időtartamát a Megrendelő javára bármikor megváltoztathatja, amely változtatás a Megrendelő értesítése napját követő napon kezdődik.

2) Szolgáltató a gyógyászati segédeszközökre legalább az alábbi időtartamú jótállást vállalja:

–  10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó egységár esetén 1 (egy) év,

– 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó egységár esetén 2 (két) év,250 000 forint egységár felett három 3 év.

Szolgáltató a jótállás időtartamát a Megrendelő javára bármikor megváltoztathatja, amely változtatás a Megrendelő értesítése napját követő napon kezdődik.

A jótállási idő első 6 (hat) hónapján belül történő hibabejelentés esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a gyógyászati segédeszköz a végleges átadásakor rendeltetésszerű használatra alkalmas volt. 6 (hat) hónapon túli hibabejelentés esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a gyógyászati segédeszköz a végleges átadásakor a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt.

Ha a hiba oka a Szolgáltató hibás teljesítése, a gyógyászati segédeszköz első alkalommal történő javítása során, ha a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a gyógyászat segédeszköz nem javítható, – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a gyógyászati segédeszközt 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a gyógyászati segédeszköz cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles annak ellenértékét további 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

Ha a hiba oka a Szolgáltató hibás teljesítése és a jótállási időtartam alatt a gyógyászati segédeszköz 3 (három) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – valamint ha Megrendelő nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja azt a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a gyógyászati segédeszközt 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a gyógyászati segédeszköz cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles annak ellenértékét további 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

Ha a hiba oka a Szolgáltató hibás teljesítése és a gyógyászati segédeszköz kijavítására a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. (harmincadik) napig nem kerül sor, – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a gyógyászati segédeszközt a 30 (harminc) napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a gyógyászati segédeszköz cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles annak ellenértékét további 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

Szolgáltató a jótállás időtartamát a Megrendelő javára bármikor megváltoztathatja, amely változtatás a Megrendelő értesítése napját követő napon kezdődik.

2) Szolgáltató a gyógyászati segédeszközökre legalább az alábbi időtartamú jótállást vállalja:

–  10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó egységár esetén 1 (egy) év,

– 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó egységár esetén 2 (két) év,250 000 forint egységár felett három 3 év.

Szolgáltató a jótállás időtartamát a Megrendelő javára bármikor megváltoztathatja, amely változtatás a Megrendelő értesítése napját követő napon kezdődik.

A jótállási idő első 6 (hat) hónapján belül történő hibabejelentés esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a gyógyászati segédeszköz a végleges átadásakor rendeltetésszerű használatra alkalmas volt. 6 (hat) hónapon túli hibabejelentés esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a gyógyászati segédeszköz a végleges átadásakor a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt.

Ha a hiba oka a Szolgáltató hibás teljesítése, a gyógyászati segédeszköz első alkalommal történő javítása során, ha a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a gyógyászat segédeszköz nem javítható, – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a gyógyászati segédeszközt 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a gyógyászati segédeszköz cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles annak ellenértékét további 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

Ha a hiba oka a Szolgáltató hibás teljesítése és a jótállási időtartam alatt a gyógyászati segédeszköz 3 (három) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – valamint ha Megrendelő nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja azt a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a gyógyászati segédeszközt 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a gyógyászati segédeszköz cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles annak ellenértékét további 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

Ha a hiba oka a Szolgáltató hibás teljesítése és a gyógyászati segédeszköz kijavítására a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. (harmincadik) napig nem kerül sor, – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a gyógyászati segédeszközt a 30 (harminc) napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a gyógyászati segédeszköz cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles annak ellenértékét további 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

3) Nem terjed ki a Szolgáltató jótállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól a következő esetekben:

a) A kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra(ideiglenes tömések, koronák, hidak, héjak, betétek, ragasztások, stb.)

b) A fogpótlás elvesztése, koronák, betétek, hidak lenyelése esetén

c) Olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, leejtés, extrém erőhatás következtében jönnek létre, mint például fogszorítás, csikorgatás, vagy csontra, magra kemény tárgyra történő harapás, elülső pótlások tépéssel történő megfeszítése, stb., vagy amelyeket a Megrendelő magának okozott vagy okoztatott (pl. piercing, stb.)

d) Olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait (például a fogorvosa által javasolt éjszakai fogvédő sínt nem készítteti el, illetve nem hordja).

e) A Megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz.

f) A Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és/vagy félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg

g) Ínyvisszahúzódás, vagy a csont leépülés, kivéve ha az bizonyítottan kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt;

h) A Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye

i) A megrendelő nem követi a fogorvos utasításait (például nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel)

j) A Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer abususa következtében kialakuló panaszok

k)  A Megrendelő számottevő súlyváltozása (20%) esetén

m) Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén

l) A fogművek nem megfelelő gondozása, tisztítása, karbantartása esetén

m) A Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát

n) Ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet, gyógyászati segédeszközt nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére.

o) Ha a Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan a kezelés lehetséges következményeként fellépő kockázatra, vagy szövődményre (pl, gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után, megnyíló sinus felső őrlőfog eltávolítása esetén), vagy mellékhatásra (fájdalom, duzzanat, bőr elszíneződése, stb.),

p) Ha a Megrendelő a Szolgáltatótól megrendelt kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati vagy dentálhigiéniai kezelést, vagy fogtechnikai munkát.

Fentiektől Szolgáltató és Megrendelő közös megegyezéssel eltérhetnek, amely eltérés során a Megrendelő nem kerülhet rosszabb helyzetben, mint ha a jótállási jogait érvényesítette volna.

A Szolgáltató jótállása más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére, illetve útiköltség térítésre nem terjed ki.

VIII.  ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS

1) Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja. Az adatkezelés célja az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény ezen szakasza: 4. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja: a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése.

2) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az, általa aláírt Anamnézis elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

3) Megrendelő tudomásul veszi, hogy vagyonvédelmi okokból a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni.

4) Megrendelő külön Adatkezelési hozzájárulásban hozzájárulhat ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

5) Szolgáltató az adatok védelmére külön Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezik, amit elérhetővé tesz a Rendelőjében, illetve a honlapján.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

1) Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a kezelési tervet, ajánlatot, egyedi szolgáltatási szerződést aláíró személy cselekvőképes. Cselekvőképtelen személy kezelése esetén a Megrendelő a kezelt személy törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselő által írásban meghatalmazott személy lehet.

2) Megrendelő az ÁSZF megkapásával, vagy a szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartásával), vagy a kezelési terv, ajánlat, egyedi szolgáltatási szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, vagy kellő körültekintéssel megismerhette volna, mert a Szolgáltató azt a számára időben és megismerhető módon elérhetővé tette.

3) Jelen ÁSZF, az Anamnézis és a kezelési terv, vagy árajánlat, vagy egyedi szolgáltatási szerződés nevű dokumentumok együttesen tartalmazzák a Szerződő Felek szerződéses megállapodásait.

4) A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással szemben a Megrendelő panaszt a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint tehet, amit a Szolgáltató elérhetővé tesz a Rendelőjében, illetve a honlapján.

5) Szolgáltató a betegjogi tájékoztatót a Házirendben rögzítette, amit elérhetővé tesz a Rendelőjében, illetve a honlapján.

X. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOGMEGTARTÓ KEZELÉSEKHEZ:

Az Ön kezelőorvosa a szakma szabályai szerint végzi el az alábbi beavatkozásokat, melyek pácienseink nagy megelégedésére rendszerint teljesen problémamentesek. Azonban az itt leírt kezeléseknek – mint minden orvosi beavatkozásnak – is lehetnek nem várt kockázatai, mellékhatásai, szövődményei, következményei, melyekről szólnunk kell.

Helyi érzéstelenítés

Ön a kezeléseket megelőzően rendszerint érzéstelenítésben részesül. Az érzéstelenítés Lidocain vagy Articain hatóanyagú szerrel történik, mely adrenalint is tartalmaz. Az érzéstelenítő oldatot fecskendő, és a rá csatlakozó tű segítségével juttatjuk a kezelendő terület nyálkahártyája alá. Kérjük, érzéstelenítés előtt esetleges gyógyszer allergiáját, egyéb allergiáját, és egyéb betegségét pl. pajzsmirigy, vérzékenység, vesebetegség stb., vagy állapotát (várandósság, szoptatás, dialízis) is jelezze a kezelőorvosnak. Gyógyszerszedéséről értesítse kezelőorvosát, a változásokról a recepción saját felelősségére mindig aktualizálja anamnézis lapját! Az érzéstelenítés elutasítása esetén a kezelés nagyobb fájdalommal járhat.

Érzéstelenítés miatti lehetséges kockázatok, mellékhatások, szövődmények, következmények:

Eltitkolt vagy nem ismert érzéstelenítőszer-allergia esetén a beadott érzéstelenítő szer eredményeként kiterjedt vizenyős duzzanat, allergiás tünetek, kiütések jelentkezhetnek. Kis eséllyel ugyan, de allergia esetén, végső soron a légzés nehezítettsége, légszomj, fulladás, ájulás, halál is előfordulhat. A szúrás helye vérezhet, ezért jelezze fogorvosának, ha vérzékeny, esetleg vérhigító szereket szed. A helyi érzéstelenítés következtében az érzéketlenné vált területet akaratlanul is megharaphatja, félrenyelhet, sérüléseket szerezhet, melyeket nem érez. Ezért is fontos, hogy a kezelés után a zsibbadás ideje alatt ne étkezzen. Az injekció helye enyhén vérezhet, ezzel nincs teendő. Erősebb vérzés esetén forduljon orvoshoz. Extrém esetben a tű eltörhet, melyet sebészeti úton kell eltávolítani. Előfordulhat, hogy az ideghez túl köze kerülő tű megsérti azt, ekkor az arc/száj /nyelv egy része hosszabb ideig, akár 3-6 hónapig zsibbadhat, érzéketlen lehet. Felső fog érzéstelenítése esetén kialakulhat a szemhéj vagy a szem mozgásának zavara, mozdulatlansága, kettős látás. Ez kb 1-1, 5 óra alatt elmúlik. Ha ilyet észlel, ne vezessen járművet, felelősséggel közlekedjen. Ha a tű eret talál, kialakulhat vérömleny, zöldes-lilás-bordós duzzanat a megszúrt területen, szívdobogás, légszomj, levertség. Ekkor napjában 5-6 alkalommal jeges borogatást kell alkalmazni és a szájat tornáztatni kell. Gyulladás, gennyesedés, szájnyitás nehézsége (szájzár) vagy láz esetén azonnal jelentkezzen fogorvosánál!

Professzionális szájhigiénés kezelés (fogkőeltávolítás polírozással)

Ezen kezelés alkalmával a fogon lévő fogkövet, lepedéket, elszíneződéseket távolítjuk el ultrahangos eszköz, valamint polírozó kefék és paszták segítségével. Íny feletti területen ez a beavatkozás kis érzékenységgel járhat, az íny alatti területek tisztításához előfordulhat, hogy érzéstelenítés szükséges. Mivel otthoni módszerekkel ez a tisztítás nem lehetséges, e kezelésnek alternatívája nincs. A kezelés elutasítása ínygyulladást, vérző, duzzadt fogínyt, rossz leheletet, csontpusztulást, a fogak mozgathatóságát okozza, végső soron a fog elvesztéséhez vezethet.

Professzionális szájhigiénés kezelés miatti lehetséges kockázatok, mellékhatások, szövődmények, következmények:

A kezelést ajánlott félévenként elvégeztetni, mert súlyos ínygyulladás esetén a beavatkozás során a szájban túlszaporodott baktériumok bejuthatnak a szervezetbe. Amennyiben beültetett idegen anyag, transzplantált szerv, pacemaker van a szervezetében, ezt feltétlenül jelezze a kezelés megkezdése előtt a kezelést végző személynek! Ilyenkor antibiotikumos védelem szükséges. A kezelés után előfordulhat hideg-meleg érzékenység. A nagymértékű fogkő eltávolítása után, annak hiánya miatt a fogközökben rést fedezhet fel, az ínye a gyógyulás folyamán visszahúzódhat. A fogak mobilissá válhatnak, de ez nem a kezelés, hanem a túl sok fogkő miatti csontpusztulás következménye. Ekkor a csontpusztulás megállítása, a gyulladás elmulasztása és a fogak sínezése válik szükségessé.

Röntgen

A kezelésével kapcsolatban szükség lehet röntgenfelvétel készítésére annak érdekében, hogy az állcsontjában zajló gyulladást kimutathassuk vagy anatómiai variációt, illetve a beavatkozás eredményét elemezhessük. Ez minden esetben a törvényben meghatározott ólom védőfelszerelés viselése mellett történik. A kezelés alternatívája (fogászatban nem életszerű) MRI felvétel készítése. A röntgen készítésének elutasítása téves diagnózishoz, valamint a legoptimálisabb kezelés meghiúsulásához vagy az eredmények téves értékeléséhez vezethet.

Röntgenkészítés miatti lehetséges kockázatok, mellékhatások, szövődmények, következmények:

A röntgenfelvétel készítésének rövidtávú szövődménye nincs, az azonnal elkészült képet orvosa kielemzi. Bár a rendelőnkben használt röntgen berendezések mindegyike modern és minimális sugárzást bocsát ki, a röntgen készítése a páciensre nézve némi sugárterheléssel jár. Amennyiben várandós, ezt röntgenkészítés előtt feltétlenül jelezze munkatársainknak!

Barázdazárás

Az őrlőfogak mély barázdáinak feltöltése fogszínű tömőanyaggal. A kezelés célja a barázda felőli szuvasodás megelőzése. Fájdalommentes eljárás, elvégzéséhez érzéstelenítés általában nem szükséges. Alternatívája a későbbi, hagyományos fogtömés.

Barázdazárás miatti lehetséges kockázatok, mellékhatások, szövődmények, következmények:

A barázda mélységétől, kiterjedésétől függően lehetséges, hogy üreget kell kialakítanunk a fogba és töméssel kell azt helyreállítanunk. Ha a barázda extrém mélységű, lehet, hogy a fog gyökérkezelésére van szükség.

Fogtömés

A kezelés legtöbbször helyi érzéstelenítésben történik. Eltávolítjuk fogából a szuvasodást, és/vagy a régi fogtömést. A fertőzött fogszöveteket eltávolítjuk, és egyes területek redukálásával megelőzzük a fog későbbi törését. Ezután a fog anatómiai formáját fogszínű, esztétikus tömőanyaggal állítjuk helyre. A beavatkozás egy speciális izoláló rendszer, az ún. kofferdam izoláló szett alkalmazásával történik: a fogak egy gumilepedőn ejtett lyukakon bújtathatók át. A lepedő fém kapocs segítségével rögzül a fogon, majd egy keret segítségével a szájon kívül marad. A kezeléshez több fog egyidejű izolálása szükséges lehet. E segédeszköz hasznos és elengedhetetlen feltétele a sikeres tömésnek, tökéletes rálátást, biztonságot és megfelelően száraz körülményeket teremt a munkához. A tömés elkészültekor a magasságot ellenőrizzük, a tömést polírozzuk. Frontfogaknál nem csupán a szuvas részek pótlása a cél, hanem sokszor a fog felszínét teljesen borító, kívánt színű és formájú felszín is készíthető (direkt héj), esztétikus tömőanyagból.

Fognyaki érzékenység-csökkentés: Célja a szabaddá vált fognyaki dentin fedése, mert a szabaddá vált dentincsatornákon keresztül irritáló anyagok izgatják a fogbelet. Erre a célra különböző lakkokat és speciális kristályképző anyagokat alkalmazunk, végső esetben fognyaki tömést készítünk. A kezelés elutasítása esetén betétkészítés, később gyökérkezelés, vagy fogeltávolítás válhat szükségessé. Alternatíva: betét, héj, korona készítése.

Fogtömés okozta lehetséges kockázatok, mellékhatások, szövődmények, következmények:

Mély szuvasodás esetén, ha az idegeket tartalmazó fogbélüreg közel van, előfordulhat, hogy a beavatkozással együtt járó traumára a fogbél gyulladással válaszol. Ekkor szükséges lehet a fogbél megnyugtatása ideiglenes, hosszútávú gyógyszeres lezárással. Néhány hónap elteltével, amennyiben a fogbél nem gyulladt, sor kerülhet a fog végleges restaurálására. Amennyiben a szuvasodás nagyon mélyre hatolt, a fogbélüreg megnyílt, vagy a gyógyszeres lezárás alatt a fogbél időközben begyullad, vagy elhal, indokolttá válhat a gyökérkezelés rövid időn belüli megkezdése is. A gyökérkezelés fázisai között szintén ideiglenes tömésekkel zárjuk a fogat. Ezek a tömések sérülékenyebbek, kopnak, ritkán ki is eshetnek. Ilyenkor célszerű mielőbb pótolni a hiányzó részeket. Előfordulhat olyan eset, amikor fogorvosa a tervezett fogtömés helyett – az üreg kiterjedése, komplexitása miatt – az üregalakítás folyamata alatt/után fogtömés helyett betét/korona-készítést javasolja. Ez a meggyengült foganyag és a későbbi magasabb kockázatú törésveszély miatt lehet indokolt. Beleegyezem, hogy kezelés közben fogorvosom – tájékoztatásom és szóbeli beleegyezésem után – a számomra előnyösebb megoldást válassza, és betétet/koronát készítsen fogamra. Ennek magasabb költségeit viselem. A kezelés elutasítása esetén tudomásul veszem, hogy fogam meggyengült, eltörhet. Fogamba hosszútávú ideiglenes tömés készül a végleges ellátás elkészültéig. Előfordulhat, hogy a panaszt nem okozó fog a fogtömést követően begyullad. Feltételezhető, hogy ezekben az esetekben a fogbél már fertőzött volt, és a kezelés hatására a fogbélben élő baktériumok váltanak ki gyulladást. Ilyenkor a gyökérkezelés az adekvát terápia. A fogtömést követően előfordulhat hideg-meleg ételek-italok fogyasztása, illetve ráharapás esetén érzékenység. Ez napok alatt enyhül.

Gyökérkezelés

Amennyiben gyökérkezelni kell fogát: érzéstelenítés után eltávolítjuk a szuvasodást, vagy a régi fogtömést, redukáljuk a fog magasságát, és kofferdam izolálás után behatolunk a fog belsejébe. Az ideg eltávolítása rendszerint teljesen fájdalommentes, de nagymértékű gyulladás esetén a legerősebb érzéstelenítés mellett is lehet rövid ideig kellemetlen. Megkeressük a gyökércsatornákat, eltávolítjuk az elhalt, gyulladt fogbelet/régi gyökértömést, és lehetőséget biztosítunk a gyökércsúcs körül felhalmozódott genny és baktériumok távozására. Meghatározzuk a gyökércsatornák hosszát, majd speciális gyökérkezelő tűkkel feltágítjuk, és fertőtlenítjük azokat. Végül a gyökércsatornákat hermetikusan lezárjuk gyökértömő anyaggal, melyre ideiglenes tömés kerül. E fenti kezelések több lépésben, rendszerint több alkalommal történnek, melyek során rtgfelvétel(eke)t is készítünk. Gyökérkezelés elutasítása esetén később -a gyulladás miatt- fogeltávolítás válhat szükségessé. Alternatíva: fogeltávolítás.

Gyökérkezelés okozta lehetséges kockázatok, mellékhatások, szövődmények, következmények:

A fog kisebb-nagyobb fájdalma, ráharapási érzékenysége mindaddig fennállhat, amíg a gyökércsúcsnál lévő gyulladást a szervezet meg nem gyógyítja. A gyökérkezelés művelete ezt hivatott segíteni, a szervezet számára így biztosítunk lehetőséget a gyógyulásra. Ez több hónapot, évet is jelenthet.

A csatornákba esetlegesen a kezelések között gyógyszeres fertőtlenítő anyagot, a fogba ideiglenes tömést teszünk. Tudomásul veszem, hogy a gyökérkezelés alatt álló fogam panaszos lehet: minden alkalommal, amikor a fogat kinyitják, és kezelik, előfordulhat fájdalom, duzzanat, ráharapási érzékenység, hőemelkedés, láz, levertség, gyengeség. A gyökérkezelés során olyan komplikációk léphetnek fel, melyeket a gyökércsatornák esetleges görbe lefutása, elmeszesedése, elzáródása, szűkössége, szövevényessége, oldalcsatornák jelenléte okozhat. Előfordulhat, hogy munkánk során a használt műszer eltörik és azt nem lehet eltávolítani a fogból. Ilyen esetekben szükséges lehet többszöri, sokszor hosszadalmas kezeléseket folytatni, de így sem garantálható, hogy a gyökércsatornákat sikerül megfelelően kitisztítani. A már régebben gyökértömött fogak újra-gyökérkezelésekor előfordulhat, hogy nem jutunk el a gyökér végén lévő gyulladáshoz, vagy a korábban már túltágított gyökércsatorna végén túljut a fertőtlenítő folyadék/gyökértömő anyag. Ezek helyi irritációt/gyulladást/duzzanatot okozhatnak. A nyálkahártyára jutott fertőtlenítő oldat felmaródást, égő érzést okozhat, mely pár nap alatt magától elmúlik. A tisztítás teljességének lehetetlensége miatt az is kiderülhet, hogy a fogat nem lehet megmenteni (el kell távolítani), vagy szájsebészeti beavatkozással kell kitisztítani a gyulladt gyökércsúcs körüli területet (resectio). Néhány esetben a kezelés ideje alatt szükséges lehet antibiotikum szedése. A gyökérkezelés miatt idővel megváltozhat a fog színe (elszürkülhet), a statikai gyengülés miatt könnyebben törhet. Ezért a gyökérkezelés befejeztével a funkció és a megfelelő hosszútávú esztétika érdekében az Ön foga további kezelés(eke)t igényel! Őrlőfogak esetében a törés megelőzése miatt a gyökérkezelés megkezdése előtt a fog magasságát 1-2 mm-rel redukáljuk. Végleges ellátásként minden esetben a rágófelszínt is beborító (rágóerőt eloszlató) betétet, vagy (csapos) koronát javaslunk. Frontfogakba csap és/vagy fogszínű tömés készítendő. Idővel a gyökérkezelt fog belső/külső fehérítése indokolt lehet. Amennyiben a gyökérkezelt fog hosszában kettétörik/megreped, legtöbbször csak eltávolítani lehet azt. Amennyiben külsős kezelőorvosom küldött a Gombosdentbe gyökérkezelésre, beleegyezem, hogy a beavatkozás adatait és röntgenfelvételeimet a Gombosdent recepciója a küldő orvosomnak a kezelés folytatása érdekében eljuttassa. Garancia a gyökérkezelésre a gyökércsatornák változatos lefutása, egyéni variábilitása miatt a legnagyobb gondosság és a mikroszkópos nagyítás használata mellett sem adható. A felmerülő komplikációk nagy része előre nem látható.

Betét (inlay, onlay)

Amennyiben a foganyag hiánya nagymértékű, fogtömés helyett betét készítése javasolt. Ez legalább két találkozás alkalmával történik. A régi tömés eltávolítása és/vagy a szuvasodás kitisztítása és üregalakítás után a preparált fogról lenyomatot veszünk. A kezelt fogívvel szemben lévő fogívről is szükséges lenyomatvétel, majd regisztráljuk a fogsorok érintkezését. A fogba vagy ideiglenes tömést helyezünk, vagy a felületeket a lenyomatvétel előtt véglegesen zárjuk. A lenyomatokat fogtechnikushoz küldjük, aki elkészíti fogának hiányzó részét. Az elkészült betétet kofferdam izolálásban rögzítjük, melynek megszokása pár napot igénybe vehet. A betétek anyaga kompozit, kerámia, préselt kerámia, arany lehet. A kezelés elutasítása gyökérkezeléshez, korona készítéséhez, végső soron foghúzáshoz vezethet. Alternatíva: korona készítése.

Korona, híd

Híd készítésekor a hiányt határoló fogakat koronához készítjük elő. Korona készítésekor a fogak felszíne bizonyos mélységben lecsiszolásra kerül. Az alsó és felső lenyomatvétel után regisztráljuk az állcsontok viszonyát és a preparált fogakra ideiglenes fogpótlást készítünk. A fogszín meghatározása után a lenyomatokat fogtechnikushoz küldjük. A következő alkalmakkor a készítendő fogpótlás próbája, majd ideiglenes és végleges rögzítése történik. Koronák, hidak anyaga aranyötvözet, titán, cirkónium-dioxid, nikkelmentes kobalt-króm ötvözet lehet. A kezelés elutasítása gyökérkezeléshez, végső soron foghúzáshoz vezethet. Alternatíva: fogeltávolítás.

Indirekt héj

Indirekt módszerrel a héj készítése két ülésben zajlik. Első alkalommal a fog külső, ajak felé néző felszínének preparálása, majd lenyomatvétel történik. Meghatározzunk az Ön fogaival harmonizáló, fogszínt és formát. Elkészítjük és felragasztjuk az ideiglenes héjakat. Fogtechnikusunk elkészíti a héjakat. Második alkalommal történik a héjak végleges rögzítése. Indirekt héj anyaga préselt kerámia, vagy porcelán lehet. A kezelés elutasítása gyökérkezeléshez, korona készítéséhez, végső soron foghúzáshoz vezethet. Alternatíva: korona készítése.

Betét, korona, híd és indirekt héj készítésekor lehetséges kockázatok, mellékhatások, szövődmények, következmények:

A lenyomatvétellel járó munkák esetén Páciensünknek számolnia kell azzal, hogy a fogpótlás elkészítése néhány napot vesz igénybe. A találkozások pontos időpontjait, és az azok közötti technológiailag szükséges várakozási időket rendelőnk fogja egyeztetni Önnel. Az ideiglenes fogpótlások viselésekor a fog és íny fokozottan érzékeny lehet. Az ideiglenes ellátás a túlzott igénybevétel miatt (kemény vagy ragadós étel fogyasztása) eltörhet, kieshet, leeshet. A fog idővel elfertőződhet, az ideiglenes fogpótlást pótolni kell. Ilyen esetben kérjük, jelentkezzen telefonon. A kezelést követően a fog hideg-meleg érzékenysége, valamint rágófunkciójának csökkenése jelentkezik. Amennyiben a megmaradt foganyagon nem lehet biztonságosan rögzíteni a betétet, korona készítése és a fog csiszolása válhat szükségessé. Előfordulhat, hogy a csiszolás következtében foga begyullad, megfájdul, a fogbél elhal. Ilyenkor a fog gyökérkezelése válik szükségessé, annak minden következményével és költségével együtt. Garancia: az elégtelen fogápolás következtében keletkező tömés/betét/korona/híd melletti fogszuvasodás, vagy baleset okozta sérülés miatti elváltozásokra a garancia nem érvényes. Garancia fogtömésre 2+1 év, betétre, koronára, hídra 2 év. A garancia feltétele a félévente elvégzendő kontrollvizsgálaton és fogtisztításon való megjelenés. A fogfúrással/csiszolással együtt járó beavatkozás alatt, vagy annak következtében, utólag felmerülő gyökérkezelésre nem terjed ki a garancia. Ez előre nem látható, nem kiszámítható. Ennek következményei és költségei a pácienst terhelik. Ritkán előfordulhat a felhasznált anyagokkal szembeni érzékenység, vagy allergia, mely kellemetlenséget, fájdalmat, vagy allergiás reakciót okozhat. Kérjük, hogy amennyiben az érzéstelenítés hatása 4-5 óra után nem múlik el, vagy szájzár, esetleges utóvérzés, erőteljes duzzanat, magas láz, erős, egyre súlyosbodó, 4-5 napja nem múló fájdalom alakul ki, vagy más, az Ön általános állapotát érintő – az aznapi kezelést követően kialakult – panaszáról értesítse rendelőnket! Tudomásul veszem, hogy a préskerámiából készített fogpótlások, a betétek és a héjak nem rögzíthetőek ideiglenesen, azokat csak a kezelőben, orvosom segítségével, azok bepróbálásakor tudom ellenőrizni és elfogadni.

XI. JOGORVOSLAT:

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben kizárólag a magyar jog alkalmazandó és különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi, fogorvosi és járóbeteg szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Esetleges jogvita eldöntésére belföldi és külföldi telephelyen, fióktelepen végzett ellátás esetén kötelező a magyar jog alkalmazása a pertárgyértéktől függően eljáró általános hatáskörű és illetékességű bíróságokon.

 Dr. Gombos Ádám

fogszakorvos, ügyvezető

A weboldalon látható anyagok a rendelő szellemi tulajdonát képezik, ezeknek a felhasználása engedélyköteles.

Budapesten a Corvin közben
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram