A CORVIN MOZI MELLETT

Rendelő: Budapest, VIII. Corvin köz 4.

ÁSZF – Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)
fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

A SZOLGÁLTATÓ:

Gombosdent Bt. (1082 Budapest, Corvin köz 4. félemelet 5,  Cg: 01-06-765572; Adószám 21975422-2-42, a továbbiakban: Szolgáltató) A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGRENDELŐ:

Az egyedi szolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: Kezelési Terv) megnevezett Megrendelő, illetve írásbeli Kezelési Terv hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

1) A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és a Kezelési Terv szerinti tartalommal határozzák meg. A Kezelési Terv és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl. ún. ANAMNÉZIS lappal, beteg tájékoztatóval stb.). A szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartás) a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha a Kezelési Terv aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor.

2) Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvos(ok), szakasszisztencia, közreműködő(k), más egészségügyi szolgáltató(k), szabadfoglalkozású orvos(ok), önkéntes segítő(k), a közreműködő további közreműködője, alvállalkozó(k) és közvetített szolgáltatás(ok) igénybevételével teljesíti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos vagy dentálhigiénikus szakasszisztens és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

3) A Kezelési Terv aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:

4) A szolgáltatások díjait, anyagköltségét és a közvetített szolgáltatások költségeit a Kezelési Terv tartalmazza. Ennek hiányában a Szolgáltató mindenkori árlistája irányadó, mely a Szolgáltató honlapján és a rendelő várójában nyomtatott formában elérhető.

5) Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató ajánlata (és különösen a díj- és anyagköltségek) annak Megrendelővel való közlését követő 30 napig érvényesek.
Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejön a Szerződés, úgy eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató a Szerződés létrejöttét követő 3 hónap után végzendő szolgáltatások vonatkozásában jogosult az akkor végzendő szolgáltatás időpontjában hatályos árlistát és feltételeket alkalmazni.

6) A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek (pl. kezelés időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. Megrendelő hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, páciens egyéni fizikális állapota, a gyógyulási folyamat, klinikai vizsgálatok, vagy a kezelés során előálló más szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység stb.) függvényében. Ilyen változás esetén Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

7) A szolgáltatások díját, a felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségeit a Kezelési Terv eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles Megrendelő kiegyenlíteni: a szolgáltatások díját, a felhasznált anyagok és a közvetített szolgáltatások költségeit a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg köteles a Megrendelő hiánytalanul megfizetni a Szolgáltató részére.

8) Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke a mindenkori magyar jogszabály(ok)ban (jelenleg 2013. évi V. törvény) meghatározott késedelmi kamat mérték.

9) A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, átutalás) történhet, mely elfogadott fizetési módokról Szolgáltató ilyen igény esetén tájékoztatja Megrendelőt.

GARANCIA:

Esztétikus tömés: 2+1 év

Esztétikus betét (inlay/onlay): 2 év

Héj: 2 év

Barázdazárás: 2 év

Csapos felépítés: üvegszálas esztétikus/fém öntött csap: 2 év

Korona, hídtag: 2 év

Részleges és teljes kivehető fogsorok: 2 év

Alábélelés: 6 hónap

Rögzített és kivehető fogszabályozó készülékek: 1 év

Tejfog tömés: 6 hónap

Implantátum felépítmény, és arra készített korona: 2 év

Implantátumok anyaghibájára, vagy becsontosodási zavaraira: Élethosszig tartó

Implantátum esetén „útlevelet” kap a páciens, amelyben pontosan rögzítésre kerül, hogy milyen típusú és méretű implantátum került beültetésre, így ennek segítségével akár évtizedek múlva is, a világ bármelyik pontján a hozzáértő szakorvos azonnal be tudja azonosítani az implantátumokat és szakszerűen tud kezelést elvégezni.

Implantátumok be nem csontosodása esetén a műgyökeret eltávolítjuk, és - a megfelelő gyógyulási idő letelte után - egy új implantátumot helyezünk be ingyenesen.

Törés, vagy 3 hónap után meginduló csontlebontódás esetén az új implantátum térítésmentes, de a garancia nem terjed ki a környező (csont és lágy) szövetek új implantátum befogadására alkalmas állapotba hozására. Az

élethosszig tartó garancia nem vonatkozik az implantátumba/ra rögzített felépítményekre és fogpótlásokra.

Rendelőnkben az elvégzett kezelésekre vonatkozó garancia feltétele a félévenkénti kontrollvizsgálat, a rendszeres fogkőeltávolítás, valamint a megfelelő szájhigiénia fenntartása.

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS:

10) A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait, a kezelések alatt készített fényképfelvételeit a Szolgáltató tudományos, kutatási és oktatási célokra felhasználja.

11) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ANAMNÉZIS LAP elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

12) A szolgáltatásban részt venni kívánó Felhasználóknak a fogászati kérdésének megválaszolása, hírlevél fogadása és kapcsolatfelvétel érdekében a honlapon személyes adataikat – név, telefonszám, e-mail cím – meg kell adniuk. Így regisztrált Felhasználók lesznek.

13) A páciens a lefoglalt időpontról emlékeztető SMS értesítést, a kezelését érintő hírekről, esetleges akciókról email értesítést kap. Ezekről bármikor, SMS-ben vagy emailben leiratkozhat.

14) A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, valamint a Megrendelő azonosítása céljából a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén, a fenti célokból kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.

15) A Szolgáltató a bejáratnál kifüggeszti az Általános Betegjogi Tájékoztatót.

16) Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:
Nem terjed ki:
a) más fogászaton igénybevett szolgáltatás megtérítésére,
b) úti- és szállásköltség térítésre
c) a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17) Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

a) fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;
b) megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:
i) nem tartja be az orvosi utasításokat;
ii) más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;
iii) egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;
iv) egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről az időpontja előtt 24 órával előzetesen nem tájékoztatná.

18) A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője. A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással, szállással, tartózkodással, illetve az egyéb módon felmerülő (pl. munkából való kiesés) kapcsolatos költségek fedezésére.

19) Nem terjed ki a Szolgáltató jótállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól a következő esetekben:

 1. a) A kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra(ideiglenes tömések, koronák, hidak, héjak, betétek, ragasztások, stb.)
  b) A fogpótlás elvesztése, koronák, betétek, hidak lenyelése esetén
 2. c) Olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, leejtés, extrém erőhatás következtében jönnek létre, mint például fogszorítás, csikorgatás, vagy csontra, magra kemény tárgyra történő harapás, elülső pótlások tépéssel történő megfeszítése, stb.
 3. d) Olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait (például a fogorvosa által javasolt éjszakai fogvédő sínt nem készítteti el, illetve nem hordja).
  e) A Megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz.
  f) A Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és/vagy félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg
 4. g) A Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl, gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után)
  h) ínyvisszahúzódás, vagy a csont leépülés, kivéve ha az bizonyítottan kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt;
  i) A Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.
  j)  A megrendelő nem követi a fogorvos utasításait (például nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel)
  k) A Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer abususa következtében kialakuló panaszok
  l)  A Megrendelő számottevő súlyváltozása esetén
  m) Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén
  n) A fogművek nem megfelelő gondozása, tisztítása, karbantartása esetén
  o) A Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát
  p) Ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére.20) A kezelés időpontját - egyeztetést követően - naptárban rögzítjük. Az előjegyzett időpontot  díjmentesen lemondani, vagy módosítani előző munkanap 17:00 óráig van lehetőség,  telefonon, SMS-ben vagy e-mailben. Amennyiben ez nem történik meg időben, 5.000 Ft készenléti díj kerül felszámításra (kivéve baleset, betegség). Amennyiben a Megrendelő 3 alkalommal nem jelenik meg, vagy 30 percet meghaladó időt késik, a Szolgáltató jogosult a kezelést megtagadni.

21) A kezelések időtartama előre becsült. Azok tényleges hosszát, összetett voltuk miatt számos tényező befolyásolja, melyek sokszor előre nem láthatóak. Pácienseink minőségi ellátásának érdekében a kezeléseknek tényleges időkorlátot nem szabhatunk. Ezért előfordulhat, hogy következő Páciensünk kezelésének kezdési időpontja is tolódik.

22) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

23) Felek a Szerződés értelmezésére a magyar jog szabályai alkalmazását írják elő, továbbá a Szerződésből eredő jogvita esetére magyar állami rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki azzal, hogy ügyükben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, elbírálására a magyar jog irányadó.

NAIH-engedély szám: NAIH-120429/2017.

Gombosdent Bt.
képviseletében:

Dr. Gombos Ádám ügyvezető