A CORVIN MOZI MELLETT

Rendelő: Budapest, VIII. Corvin köz 4.

Gombosdent Bt. képviselője Dr. Gombos Ádám, mint a gombosdent.com és gombosdent.hu, valamint a mikroszkopos-fogaszat.hu, mikroszkopos-fogaszat-budapest.hu, mikroszkopos-fogorvos.hu, mikroszkopos-fogorvos-budapest.hu, mikroszkopos-fogaszat.com és mikroszkopos-fogaszat.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a felhasználókat a honlapon regisztrált felhasználók adatainak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

 1. Az Adatkezelő:
  Gombosdent Bt (székhely: 1082 Budapest, Corvin köz 4. fél 5., e-mail: info@gombosdent.hu), továbbiakban Adatkezelő 

NAIH-engedély szám: NAIH-120429/2017.

2. A kezelt adatok köre

A honlap használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

A szolgáltatásban részt venni kívánó Felhasználóknak a fogászati kérdésének megválaszolása, hírlevél fogadása és kapcsolatfelvétel érdekében a honlapon személyes adataikat – név, telefonszám, e-mail cím – meg kell adniuk. Így regisztrált Felhasználók lesznek.

 Adataik megadásával a regisztrált Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A regisztráció díjtalan, és teljesen önkéntes, mellyel a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez.

3. Az adatkezelés célja

 1. Az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált Felhasználó választ kapjon a kérdésre. Adatkezelő az adatokat a évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit figyelembe vételével kezeli. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A regisztrált Felhasználó által megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A regisztrált Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó jogosultságának azonosítása. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra.

Hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre regisztrált Felhasználókról, abból a célból, hogy ne zavaró, hanem a látogató érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

4.      Értelmező rendelkezések a törvény szerint:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

5.    Az adatkezelés elvei:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A fentiekre tekintettel a Gombosdent Bt. az adatvédelmi politikájára figyelemmel kötelezettséget vállal arra, hogy

 • az Ön személyes adatait tisztességesen, valamint a vonatkozó jogi szabályozásokban foglaltaknak megfelelően dolgozza fel,
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, attól eltérő módon az Ön kifejezett és egyértelmű beleegyezése nélkül nem használja fel,
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében,
 • a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.

A Gombosdent Bt. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelheti, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatóak összefüggésbe.
A kezelt adatokat a Szolgáltató vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő – jogosult tárolni és azokat statisztikai célokra összesítve, beazonosításra alkalmatlan módon szabadon felhasználni. A Felhasználók adatait közvetlen üzletszerzésre az Adatkezelő csakis azok hozzájárulása esetén használhatja fel.
Az Adatkezelő kötelessége és egyben felelőssége, hogy a kezelt adatok jogosulatlanul – egyértelmű jogszabályi rendelkezés hiányában – harmadik személy részére megismerhetővé ne válhassanak.
A Felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítjuk, illetve töröljük.

6.    Személyes Információgyűjtés:

A honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele során (pl.: hírlevél) a regisztrált Felhasználóktól személyes illetve meghatározott esetekben különleges adatokat kérünk. Az oldalunkon lehetőség van hírlevél igénylésére. A Gombosdent Bt. kérés esetén térítésmentesen törli a Felhasználót a hírlevél-küldő adatbázisból.

A honlapon a Szolgáltató kérheti a Felhasználót személyes információk megadására, úgymint pl. e-mail címe, otthoni és munkahelyi címe, vagy telefonszáma. Demográfiai információkat is gyűjthet, úgymint pl. az Ön címe, kora és neme. Bizonyos általános információkat is begyűjthet, melyeket az Ön böngészője küld el minden weboldalnak, amelyet meglátogat, mint pl. az Ön IP címe, böngészőjének típusa és nyelve, hozzáférési idők és a vonatkozó weboldalak címei. Szolgáltató alkalmaz weboldalelemző eszközöket információgyűjtésre látogatói szokásairól, mint pl. azok a helyek, ahonnan a látogatók a weboldalra kerülnek, a keresőmotor(ok) és azok a kulcsszavak, amelyeket az oldal, és azon belül az egyes aloldalak megtalálásához használtak. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.
A honlap egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a Felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A portál Felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt a Gombosdent Bt. a működtetés céljából felhasználja.
A Gombosdent Bt. nem teszi közzé az általa kezelt személyes információkat az érintett személy egyértelmű hozzájárulása nélkül.
A Szolgáltató elkötelezett az Ön személyes információinak védelme mellett. Számos magas fejlettségi szintű biztonsági technológiát alkalmaz, hogy védje az Ön személyes adatait illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól vagy közzétételtől.

7.    Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a Felhasználó nem él. (A Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

8. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A regisztrált Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
Az Adatkezelő a pályázati eljárás során benyújtott személyes adatokat, a jelentkezés lebonyolításával kapcsolatban kezeli.

9. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a regisztráló felhatalmazást ad arra, hogy az általa átadott személyes adatait az Adatkezelő kezelje. Adatkezelő a regisztrált Felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól. A regisztrált Felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait a 2011. évi CXII. számú az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályozza.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

A regisztrált Felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) elnökének segítségét (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

11. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.